Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.

ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna spółka z o.o.jest jednoosobową spółką prawa handlowego, której 100% udziałowcem jest Gmina Łęczna. Ustawową funkcję właściciela pełni Burmistrz Miasta Łęczna, który poprzez Radę Nadzorczą sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.  Jej głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta i gminy Łęczna oraz gmin ościennych w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i odprowadzania ścieków.

Ponad podstawową działalnością: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody pitnej oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych, Spółka prowadzi również działalność gospodarczą w następującym zakresie:

-          odbioru odpadów innych niż niebezpieczne od mieszkańców gmin,

-          odzysku surowców z odbieranych odpadów komunalnych,

-          prowadzenia zakładu segregacji odpadów i składowiska,

-          konserwacji i naprawy sieci wodno - kanalizacyjnych,

-          zarządzania nieruchomościami na zlecenie,

-          prowadzenia Targowiska Miejskiego,

-          diagnostyki pojazdów oraz pozostałych badań i analiz technicznych.

Realizacją podstawowych zadań Spółki zajmują się następujące działy:

1.      Dział Wodociągów i Kanalizacji

2.      Dział Odbioru Odpadów

3.      Dział Utylizacji Odpadów

4.      Dział Transportu i Usług Technicznych

5.      Dział Zarządu Nieruchomościami

Przedsiębiorstwo za prowadzoną działalność zostało wyróżnione wielokrotnie, m in.:

·        Lubelskim Orłem Biznesu za rok 2014,

·        Certyfikatem wiarygodności.

Ponadto w roku 2012 Spółka otrzymała od Zarządu Województwa Lubelskiego Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego za wkład w promocję inicjatyw lokalnych oraz wspieranie działań kulturalnych województwa lubelskiego.

Spółka aktywnie wspiera akcje i inicjatywy lokalne, do których należy zaliczyć m.in.:

-       Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych,

-       Motoserce Łęczna 2014,

-       inne

PGKiM Łęczna sp. z o.o. jest również organizatorem edycyjnego konkursu ekologicznego „Mamy rady na odpady – Ekoprzedszkolaki”, w ramach którego w 2014 r. Spółka przeprowadziła w przedszkolach z terenu gminy Łęczna pogadanki o tematyce ekologicznej, dotyczące selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. W ramach akcji przeprowadzono tematyczny konkurs plastyczny, którego finał wraz z wręczeniem nagród odbył się 01.06.2014 r.

Propagujemy zasady etyki takie jak rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi, co chcielibyśmy potwierdzić certyfikatem Solidnej Firmy, który pozwoli na wzrost zaufania naszych klientów oraz kontrahentów.