Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

ul. Łazarza 14
31-530Kraków

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe(KPR) w obecnym kształcie powstało w wyniku wielu zmian organizacyjnych. Za datę powstania uznaje się 6 czerwca 1891 roku tj. dzień powstania Krakowskiego Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego (KOTR). Walne Zgromadzenie Członków uchwaliło Statut Towarzystwa, w myśl którego powołano Pogotowie Ratunkowe, w celu udzielania pierwszej pomocy przy udziale ochotników, Członków Towarzystwa. Siedzibą Pogotowia był budynek Zawodowej Straży Ogniowej przy ul.Kolejowej. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe było pierwszą tego typu instytucją w Polsce, a drugą w Europie. W 1977 roku KPR otrzymało nową siedzibę przy ul. Łazarza 14, w której pozostaje do dnia dzisiejszego.

Obecnie KPR jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Województwo Małopolskie jako jednostka samorządu terytorialnego.  Organami KPR jest Dyrektor powoływany przez Zarząd Województwa Małopolskiego i Rada Społeczna składająca się z Przewodniczącego wyznaczonego przez Marszałka Województwa i ośmiu członków.

Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia 14 marca 2011 roku na terenie województwa małopolskiego utworzone są  dwie scentralizowane dyspozytornie medyczne. Jedna z niech funkcjonuje w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. Zadaniem  jej  jest  obsługa zgłoszeń  z numeru 999 i zgłoszeń z numeru 112 przekazywanych z CPR (Centrum Powiadamiania Ratunkowego) i z  innych służb. Łącznie  KPR zarządza 81  ZRM. Nowy system  ułatwia sprawną koordynację działań  ratowniczych. Obszar ten zamieszkuje ponad 2 miliony ludności na  terenie 7161 km2 w 13  powiatach: (krakowski, grodzki,  wielicki, myślenicki, proszowicki, olkuski, miechowski, suski, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski, nowotarski i tatrzański)

Od 1 kwietnia 2014 roku KPR jako lider Konsorcjum, w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia  udziela świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Województwa Małopolskiego na obszarze 14 powiatów: krakowskiego, grodzkiego-krakowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, grodzkiego-tarnowskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego  zabezpieczając łącznie ponad 2, 3 mln ludności na obszarze 8352 km2. Ze względu na wielkość obsługiwanej populacji zespoły ratownictwa medycznego rozśrodkowane są w rożnych miejscach na całym obszarze działania. Konsorcjum ma zakontraktowane w NFZ 79,1 ZRM w tym: 25,3 specjalistycznych S; 53,8 podstawowych P i 1 zespół noworodkowy N. Rocznie ZRM realizują  łącznie ok.16 500 wyjazdów.

Laureat w latach:

2016

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box