Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 59
38-500Sanok

 13 464 78 00
 13 46 488 62
 www.spgk.com.pl
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku powstało w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego SPGK na mocy Uchwały Rady Miasta z dnia 25.01.1996 r. w sprawie wyboru formy organizacyjno – prawnej prowadzenia działalności podjętej na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Powstała w wyniku przekształcenia Spółka jest jednoosobową Spółką Gminy Miasta Sanoka. Na podstawie aktu notarialnego
z dnia 06.03.1996 r. postanowieniem Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego Wydział V w Krośnie została dnia 11.03.1996 r. wpisana do Rejestru Handlowego w Dziale B pod numerem 609. Po wejściu w życie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – SPGK Spółka z o.o. w Sanoku zostało wpisane do KRS, Numer 0000118475 (postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 25.07.2002 r.)

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 805 500 zł i dzieli się na 51 611 udziałów po 500 zł każdy udział.
Kapitał własny Spółki wynosi 46 423 699,22 zł.

Zatrudnienie w Spółce wg stanu na dzień 28.06.2013 r. wynosi 342 etatów.

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z wpisem do KRS jest :

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
zbieranie odpadów niebezpiecznych,
odzysk surowców z materiałów segregowanych,
pozostałe sprzątanie,
roboty związane z budową dróg i autostrad,
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
transport drogowy towarów,
konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na Stacjach Paliw,
pozostałe badania i analizy techniczne.
Przedsiębiorstwo działa na obszarze Gminy Miasta Sanoka oraz gmin powiatu sanockiego.

SPGK Sp. z o.o. w Sanoku jest naturalnym monopolistą na rynku lokalnym w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Jest również jednym z głównych wytwórców energii cieplnej, i potentatem w zakresie świadczenia usług wywozu nieczystości stałych. W zakresie pozostałych usług takich jak : sprzątanie miasta, usługi drogownictwa, transport towarowy, usługi remontowo – budowlane, handel, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych Spółka działa w warunkach wolnej konkurencji rynkowej.

SPGK Sp. z o.o. nie ma decydującego wpływu na kształtowanie się cen w zakresie usług komunalnych wynikających z zadań własnych Gminy. Dotyczy to : ustalania opłat za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz przewóz osób komunikacją miejską. Ceny te zatwierdza Rada Miasta Sanoka.

Pozostałe ceny są w kompetencji Zarządu Spółki lub wynikają z taryf.

W dniu 04.08.2005 r. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sanoku otrzymało Certyfikat wydany przez TŰV NORD Polska zaświadczający, że przedsiębiorstwo wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego : EN ISO 9001 : 2000 i EN ISO 14001 : 2009. W dniu 18.07.2011r SPGK otrzymało po raz kolejny Certyfikat wydany przez TŰV CERT RWTŰV Systems GmbH zaświadczający, że przedsiębiorstwo wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego EN ISO 9001: 2008 oraz EN ISO 14001:2009, który ważny jest do 03.08.2014 r.

Całokształt działań Spółki w roku obecnym jak i na lata następne związany jest z poprawą życia mieszkańców oraz szeroko rozumianą ochroną środowiska: od ochrony surowców naturalnych, po ochronę ziemi i powietrza. Dzięki wdrożeniu normy środowiskowej ISO uporządkowano i sformalizowano w przedsiębiorstwie działalność środowiskową. Co roku jest opracowywany program środowiskowy obejmujący konkretne mierzalne cele środowiskowe, terminy, osoby odpowiedzialne za realizację oraz środki do ich wykonania.

Realizacja celów środowiskowych jest na bieżąco monitorowana i rozliczana. W celu udoskonalenia efektu środowiskowego stosuje się sformalizowaną działalność zapobiegawczą i korygującą.

Głównymi założeniami strategicznymi SPGK Sp. z o.o. na 2013 rok i lata następne są :

realizacja inwestycji współfinansowanej z środków bezzwrotnych, pochodzących z Funduszu Spójności pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Sanok”, zapewniającej sukces techniczny, ekonomiczny i rynkowy;
zapewnienie wysokiego, wciąż poprawiającego się poziomu świadczonych usług mieszkańcom Sanoka, przy jednoczesnym uzyskiwaniu dobrych wyników ekonomicznych;
stałe pozyskiwanie nowych klientów;
produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną (Kogeneracja) na bazie obecnego systemu ciepłowniczego;
sukcesywna wymiana sieci cieplnych wysokich parametrów wykonanych w systemie tradycyjnym na sieci z rur preizolowanych;
szkolenia kadry kierowniczej i nadzoru w celu optymalizowania struktur i procesów oraz tworzenia pozytywnego wizerunku firmy,
utrzymanie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, spełniającego wymagania norm : EN ISO 9001 : 2008 oraz EN ISO 14001 : 2009.

Laureat w latach:

2010
2011
2012
2013
2014

Zgłoś się już dziś

Aby zostać Uczestnikiem Programu pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij faxem lub emailem.

Dowiedz się więcej
box

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące procesu
certyfikacji zajrzyj tutaj lub skontaktuj się z nami.

Dowiedz się więcej
box